VEDTEKTER FOR NORGES GYLLENLÆRLAUG

Vedtatt på generalforsamling 28.3.2009, erstatter lover fra 1992

Endret 26.3.2011, og sist endret 10.3.2018.

 

§ 1 FORMÅL

Norges Gyllenlærlaug, stiftet 3. oktober 1992, er medlem av Oslo Håndverk- og Industriforening.

Lauget har som formål:

Å ta vare på og utvikle gyllenlærhåndverket i Norge gjennom samlinger og publikasjoner.

Å ta vare på utøvernes kompetanse og erfaringer.

Å arrangere gyllenlærmakerprøven.

Å virke for gode kollegiale forhold mellom medlemmene og innen håndverket for øvrig

Å fremme håndverkets interesser og anseelse.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

Alle med interesse for gyllenlær kan bli medlem av lauget.

Medlemskontingenten skal betales forskuddsvis innen 10.januar hvert år.

Medlemmer som ikke betaler etter en påminnelse, ansees ikke lenger som medlem av lauget.

Medlemmer kan bruke laugets runde merke. Denne retten bortfaller når medlemskapet er opphørt.

 

Medlemmer forplikter seg til:

Å virke for gode kollegiale forhold.

Å overholde de regler og normer som til enhver tid gjelder for lauget.

Medlemmer kan levere sine arbeider til vurdering. Etter bestått prøve kan man kalle seg

”Gyllenlærmaker, godkjent av Norges Gyllenlærlaug”.

Med bestått prøve kan man undervise i faget.

 

§ 3 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er laugets høyeste myndighet og fastsetter laugets vedtekter.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av mars måned.

Medlemmene innkalles skriftlig med senest to ukers varsel og underrettes samtidig om de saker som skal behandles av generalforsamlingen. Det skal vedlegges revidert regnskap, budsjettforslag for neste år, valgkomiteens forslag, samt innkomne saker.

Saksliste skal inneholde følgende saker:

Valg av ordstyrer og protokollfører.

Valg av to medlemmer som sammen med protokollfører undertegner protokollen.

Styrets årsmelding

Valg

Hvert medlem har en stemme.

Medlemmer kan avgi sin forhånds stemme på en av følgende måter:

Fra den e-post adressen som er registrert hos Norges Gyllenlærlaug

I brev, merket Generalforsamling, sendt til Norges Gyllenlærlaug, adresse vil oppgis i innkalling til hver Generalforsamling.

 

Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme. Ved vedtektsendring eller eksklusjon kreves 2/3 flertall og skriftlig votering. For øvrige saker gjelder alminnelig flertall.

 

Saker som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, må være skriftlig innbragt for styret innen 10. januar det året generalforsamlingen holdes.

 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles skriftlig med minst to ukers varsel etter beslutning av minst tre av styrets medlemmer, eller på forlangende av minst 1/5 av laugets medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som står på sakslisten.

 

§ 4 VALG

Styret:

Generalforsamlingen velger oldermann for ett år om gangen.

De øvrige styremedlemmene velges for to år.

Dersom et styremedlem ikke fullfører perioden på to år, skal varamedlemmet overta plassen i styret.

To av styrets medlemmer velges hvert år.

Styret konstituerer seg selv.

Varamedlemmer velges for ett år om gangen, fortrinnsvis fra medlemmer som ikke er i styret.

Funksjonstiden bør ikke overstige åtte år.

 

Valgkomite:

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år om gangen.

Funksjonstiden bør ikke overstige åtte år.

 

Revisor:                        velges årlig.

Distriktskontakter:    velges årlig.

 

§ 5 STYRET

Styret er laugets øverste myndighet mellom generalforsamlingene.

Styret består av oldermann og tre medlemmer fordelt på følgende funksjoner:

nestoldermann, laugskriver og skattmester. Styret har to varamedlemmer som deltar på styremøtene. Ved forfall i styret har varamedlemmet stemmerett.

Styret sammenkalles når oldermannen eller minst to styremedlemmer anser det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har oldermannen dobbeltstemme.

 

Styrets oppgaver er:

å ha ansvaret for laugets administrasjon og økonomi.

å føre medlemskartotek og ta vare på laugets arkiv og eiendeler.

å arrangere generalforsamling, hvor årsmelding, revidert årsregnskap, og budsjett for neste år fremlegges.

å arrangere laugets gyllenlærmakerprøve.

å utnevne redaksjon for medlemsbladet "Gyllenlærstafetten"

å oppnevne arbeidsgrupper/komiteer med avgrenset funksjonstid. Styrets medlemmer bør ikke utgjøre flertall i aktuelle grupper.

å oppnevne prøvenemd.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Styrets medlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 6 VALGKOMITEEN

Komiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem.

Komiteens oppgave er å spørre laugets medlemmer om de er villige til å påta seg verv. Komiteen skal sørge for at distriktene er godt representert.

Valgkomiteens forslag skal sendes styret skriftlig senest en måned før generalforsamling.

 

§ 7 PRØVENEMD

Prøvenemden oppnevnes av styret, og er laugets øverste faglige myndighet.

Prøvenemden består av tre medlemmer og to varamedlemmer.

Prøvenemdens medlemmer skal være godkjente Gyllenlærmakere.

Prøvenemdens oppgaver er:

å ha ansvar for laugets norm for fremstilling av gyllenlær.

å ha ansvar for laugets gyllenlærmakerprøve, samt retningslinjer for denne.

Gyllenlærmakerprøven avholdes i løpet av oktober hvert annet år.

 

§ 8 ÆRESMEDLEMSKAP

Medlemmer, og eventuelt andre som har gjort seg fortjent til det, kan av styret utnevnes til æresmedlemmer. Skriftlig begrunnede forslag om æresmedlemskap sendes styret. Styrets beslutning fattes ved flertall. Æresmedlemskapet tildeles ved et eget arrangement og ved eget diplom i tilslutning til medlemsmøtet om høsten. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 9 VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING

Forslag til vedtektsendring må sendes styret skriftlig senest 10.januar før generalforsamling.

Beslutning om å oppløse lauget kan fattes med 2/3 flertall på to på hverandre følgende

ordinære generalforsamlinger når minst 3/4 av laugets medlemmer er tilstede.

Ved oppløsning skal laugets eiendeler og midler tilfalle Oslo Håndverks- og Industriforening.